ศรเกษตริน อ., กัลกะ ส., จันทรา ร., และ รองเมือง ด. “ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 33, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2017, น. 101-10, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/110338.