สร้อยชื่อ ม., เบญจกุล ศ., เก่งการพานิช ม., และ เก่งการพานิช ธ. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 33, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2017, น. 73-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/110333.