[1]
ตปนียกร ว., “กองบรรณาธิการ”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2017.