[1]
ยอดพินิจ ส., “ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยคัดสรร การรับรู้ภาวะสุขภาพ และ พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FACTORS, HEALTH PERCEPTION, AND SELF-CARE BEHAVIORS OF THALASSEMIC’S CHILDREN”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2017.