[1]
พงษ์ขวัญ ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม THE FACTORS INFLUENCING THE RISK MANAGEMENT OF PROFESSIONAL NURSES AT PHUTTHAMONTHON HOSPITAL IN NAKHONPATHOM PROVINCE”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2017.