[1]
สัมมาวงศ์ ก., โสมานุสรณ์ ส., and สุ่มเงิน ช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS”, JHNR, vol. 33, no. 1, Apr. 2017.