[1]
ชิดนายี ศ., “ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้และการเรียนแบบทีม ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST TEACHING APPROACH AND TEAM BASED LEARNING ON ABILITIES IN APPLYING NURSING PROCESS OF NURSING STUDENTS”, JBCN_Bangkok, ปี 33, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2017.