[1]
ศรีชัยรัตนกูล เ., ติรไพรวงศ์ ย., และ สุวิทยะศิริ เ., “ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2016.