[1]
ผูกพันธ์ จ., วัชรสินธุ์ จ., และ เดียวอิศเรศ ว., “A COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING BETWEEN HIV-POSITIVE AND HIV-NEGATIVE ADOLESCENT AIDS ORPHANS การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสุขภาวะทางจิตระหว่างเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2016.