[1]
วัฒนพงศ์สถิต พ., กังใจ ว., and สุ่มเงิน ช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE”, JHNR, vol. 32, no. 3, Sep. 2016.