[1]
เตชะมวลไววิทย์ ศ., ศรีคล้อ ม., และ ทวีสุข ป., “ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำสตรีชุมชนต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองสามเสน EFFECTS OF BREAST-SELF EXAMINATION PROGRAM OFFERED BY TRAINED FEMALE COMMUNITY LEADERS ON WOMEN’S BREAST-SELF EXAMINATION KNOW”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2016.