[1]
ส่งวัฒนายุทธ ป., วัฒนากร ก., กลิ่นหอม ข., และ รัตนภาค พ., “การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR PROMOTION PROGRAM AMONG PRE-HYPERTENSION ADULTS IN NONG-PLUB, PHETCHABURI PROVINCE”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2016.