[1]
โสมนรินทร์ อ. และ บุญกุศล ท., “ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจช่องอกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION WITH THORACIC EXAMINATION ON LEARNING OUTCOME AND SATISFACTION IN NUSRING STUDENTS”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2016.