[1]
บุญศิลป์ ส. และ พานิชกุล ก., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง FACTORS RELATED TO NEED OF CAREGIVERS IN STROKE PATIENTS”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2016.