[1]
ตปนียากร ว., “กองบรรณาธิการ”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 2, พ.ค. 2016.