[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2016.