[1]
อุคพัชญ์สกุล ป., เดียวอิศเรศ ว., และ วัชรสินธุ จ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก FACTORS RELATED TO PERCEIVED FATHERHOOD ROLES OF FIRST-TIME ADOLESCENT FATHERS”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2016.