[1]
ศักดา เ., เรืองสูง เ., วิทยพันธ์ ย., ศรเกษตริน อ., and กัลกะ ส., “ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT”, JHNR, vol. 32, no. 1, Jan. 2016.