[1]
ชูจันทร์ เ., ทองใบ ว., และ กรรมบุตร จ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน THE EFFECTS OF SELF-EFFICACY AND FAMILY SUPPORT PROMOTION PROGRAM ON CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG LATE SCHOOL AGED CHILD”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2016.