[1]
ดือขุนทด จ., โสมานุสรณ์ ส., and กังใจ ว., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟังดนตรีธรรมะร่วมกับสุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุEFFECT OF PROMOTING RELAXATION PROGRAM BY USING DHARMA MUSIC AND AROMATHERAPY FOR SLEEP QUALITY OF ELDERLY IN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER”, JHNR, vol. 32, no. 1, Jan. 2016.