[1]
ตปนียากร ว., “บทบรรณาธิการ”, JBCN_Bangkok, ปี 32, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2016.