[1]
เผื่อนด้วง อ. และ ศิริวัฒน์ชัยพร ร., “การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN THE NURSING ETHICS AND LAWS COURSE”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2015.