[1]
วนวงศ์ไทย ส. และ วิวัฒน์วานิช ส., “การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล DEVELOMENT OF COVERAGE FOR PROMOTING NURSES’ LEADERSHIP IN DISASTER MANAGEMENT”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2015.