[1]
เก่งการพานิช ม., เบญจกุล ศ., เก่งการพานิช ธ., และ ลัธธนันท์ ก., “ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรม การบริโภคยาสูบของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน IMPACT OF TOBACCO TAX INCREASE IN 2012 ON TOBACCO CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG CURRENT TOBACCO USERS”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2015.