[1]
ภูศรี เ. and เกิดมงคล พ., “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน”, JHNR, vol. 28, no. 1, Jan. 2013.