[1]
ภูศรี เ. และ เกิดมงคล พ., “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน”, JBCN_Bangkok, ปี 28, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.