[1]
สุขีรัตน์ ส., รวิวรกุล ท., และ แก้วบุญชู อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดอ่างทอง”, JBCN_Bangkok, ปี 28, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.