[1]
ส่งเมา อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในชีวิตสมรสของพยาบาลที่สมรสแล้ว: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”, JBCN_Bangkok, ปี 27, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.