[1]
ศรีนวล ส., ตรีเดช ป., และ ปั้นดี ว., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 27, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.