[1]
ศรีนวล ส., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”, JHNR, vol. 27, no. 3, Jan. 2013.