[1]
ศิริพรกิตติ น., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว., “ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช”, JHNR, vol. 27, no. 3, Jan. 2013.