[1]
กอบกิจสุมงคล ก., เอื้ออารี เ., วรอาคม อ., and แสนเจริญสุทธิกุล น., “ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี”, JHNR, vol. 27, no. 3, Jan. 2013.