[1]
เจริญสุข เ., ตรีเดช ป., และ ปั้นดี ว., “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”, JBCN_Bangkok, ปี 27, ฉบับที่ 2, ม.ค. 2013.