[1]
เจริญสุข เ., ตรีเดช ป., and ปั้นดี ว., “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”, JHNR, vol. 27, no. 2, Jan. 2013.