[1]
- -, “เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะ”, JHNR, vol. 27, no. 1, 1.