[1]
กั้วกำจัดจ. and จีระแพทย์ว., “ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ.”, JHNR, vol. 27, no. 1, 1.