[1]
รวีพิสุทธิ์ จ. และ อังสุโรจน์ ย., “ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 27, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.