[1]
ฤทธิ์ธาทร ข., ตรีเดช ป., and ครึกครื้นจิตร พ., “การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด”, JHNR, vol. 27, no. 1, Jan. 2013.