[1]
พงษ์สิงห์ ย., “กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการของครอบครัว: แนวคิดในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง”, JBCN_Bangkok, ปี 27, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.