[1]
ศรีงาม และคณะ ว. และ โสตถิผลอนันต์ ส., “ผลของการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบกลุ่ม (เพื่อนช่วยเพื่อน) ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลที่มีอาการกระเพาะอาหารอักเสบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.