[1]
ศรีเกษม บ. และ วิวัฒน์วานิช ส., “ผลของการจัดรูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรม และ ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.