[1]
ไพบูลย์ธนานนท์ จ. และ ศรีสารคาม จ., “ความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม กับกลยุทธ์ในการศึกษา และการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.