[1]
ศรีมีชัย และคณะ จ. และ สันตวาจา จ., “เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพผู้เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 3, ม.ค. 2013.