[1]
ทังสุบุตร ย., รัตนานุกูล ง., และ ศิริวัฒน์ชัยพร ร., “การดำเนินชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 2, ม.ค. 2013.