[1]
ปานเจริญ ร., ตรีเดช ป., and ครึกครื้นจิตร พ., “การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง”, JHNR, vol. 26, no. 2, Jan. 2013.