[1]
ตรีเดช ป., ครึกครื้นจิตร พ., and ธนกาญจน์ น., “ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล”, JHNR, vol. 26, no. 2, Jan. 2013.