[1]
บึงอ้อ ก. และ ศิริมัย ว., “พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 2, ม.ค. 2013.