[1]
ขันเงิน และคณะ อ. และ แก้วจันทรา ไ., “ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 2, ม.ค. 2013.