[1]
โพธิสา ส., เฮงพระพรหม ส., และ นิ่มนวล อ., “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วยของ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร”, JBCN_Bangkok, ปี 26, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2013.