[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก., “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 141–144, พ.ค. 2015.