[1]
สมันตรัฐธ., “การใช้นิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ เพื่อส่งเสริมความจำแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน THE NEUROBICS EXERCISE FOR MEMORY ENHANCEMENT IN ELDERLY PATIENTS RECEIVED SERVICES IN DIABETIC AND HYPERTENSION CL”, JHNR, vol. 31, no. 2, pp. 106-120, May 2015.