[1]
อิสสระสงคราม ไ., บุญประคอง ท., และ จันทร์แก้ว เ., “ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร KNOWLEDGE AND PRACTICES IN CONTROL AND PREVENTION OF COMMUNICABLE DISEASES OF CHILDCARE VOLUNTEERS IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS”, JBCN_Bangkok, ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 80–91, พ.ค. 2015.