[1]
ระยาภ., เบญจกุลศ., เก่งการพานิชม., เก่งการพานิชธ., and ลัธธนันท์ก., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR”, JHNR, vol. 31, no. 2, pp. 9-25, May 2015.